Kvetné vzorce.sk

Všetko o kvetných vzorcoch

1 Čo je to Kvetný vzorec?


Kvetné vzorce sa používajú v botanike na prehľadnejšie a jasnejšie vyjadrenie kvetnej stavby. V zápise sa používajú písmená, čísla a medzinárodné značky, ktoré označujú jednotlivé časti kvetu.

1.1 Ktoré časti kvetu je možné kvetným vzorcom vyjadriť?

Kvetným vzorcom môžeme vyjadriť pohlavie kvetu, symetriu kvetu, počet kvetných obalov a ich vzájomné zrastanie, počet tyčiniek, postavenie semenníka a počet všetkých plodolistov v kvete.

1.2 Ako vyzerá kvetný vzorec?

Na obr. 1 uvádzame kvetný vzorec čeľade kapustovité (Brassicaceae):
Keď prejdete kurzorom myši ponad niektorú z častí kvetného vzorca, tak sa zobrazí jej vysvetlenie.


Obr. 1: Kvetný vzorec čeľade kapustovité (Brassicaceae)

1.3 Písmená, čísla a symboly používané v kvetných vzorcoch

obojpohlavný kvet väčší alebo nestály počet kvetných členov oddelenie počtu lupienkov u dvojpyskovitej koruny (lomítko)
samičí kvet okvetie (perigeon) rovnaké kvetné členy v kruhoch (plus)
samčí kvet kalich (calyx) až (pomlčka)
pravidelný kvet koruna (corolla) zrastené rovnaké kvetné časti
(guľaté zátvorky)
pravidelný kvet (alternatívny znak, doporučujeme používať len ) súbor plodolistov (gynoeceum) zrastené rôzne kvetné časti
(hranaté zátvorky)
súmerný kvet súbor tyčiniek (androeceum) vrchný semenník (čiara pod číslom)
nesúmerný kvet
listence (prophylla, alfa, beta) polospodný semenník (čiara cez číslo)
acyklický kvet zakrpatený piestik (pistillodium) spodný semenník (čiara nad číslom)
cyklický kvet patyčinky (staminodium) oddelenie skupín členov jedného kruhu (bodka)
bisymetrický kvet adosovaný listeň alebo (čiarka)
presný počet kvetných členov (číslo) listeň (bractea) počet kvetných členov je násobkom čísla
(napr. 5)
kalištek (calycula)
Tab. 1: Písmená, čísla a symboly používané v kvetných vzorcoch na Slovensku a v Českej republike, (KOŠŤÁL, L., et al. 2007, upravené a doplnené).

1.4 Odlišnosti v kvetných vzorcoch

Kvetné vzorce majú v rôznych krajinách sveta svoje osobitosti a značne sa odlišujú. Avšak základné prvky sú vačšinou zhodné (napr. okvetie sa väčšinou označuje písmenom P). V tomto texte sa venujeme predovšetkým kvetným vzorcom používaným na Slovensku a v Českej republike.
Pre úplnosť uvádzame odkazy na zahraničné webové stránky, ktoré sa detailnejšie zaoberajú stavbou kvetných vzorcov v iných krajinách:

Aj v rámci Slovenskej republiky (a samozrejme i v rámci Českej republiky) by sme mohli nájsť rôzne varianty kvetných vzorcov, ktoré sú v zásade správne. Ale nejednotnosť v používaní symbolov spôsobuje zmätok predovšetkým u študentov a amatérskych botanikov.
Rozdielnosť a nedodržiavanie symbolov uvedených v tab. 1 je spôsobená pravdepodobne tým, že autori mali veľký problém so zobrazením štandardných symbolov kvetných vzorcov použitím bežných písem (fontov) v elektronických publikáciách. Častokrát nesprávne siahli po dostupnejších symboloch uvedených v tab. 2 a použili ich ako náhradu za štandardné symboly. Druhou možnou príčinou je preberanie odborných materiálov zo zahraničného zdroja. Autor v takomto prípade mohol nesprávne ponechať kvetné vzorce v pôvodnej podobe, resp. len s malými úpravami.

obojpohlavný kvet acyklický kvet väčší alebo nestály počet kvetných častí (dve malé písmená o)
obojpohlavný kvet acyklický kvet väčší alebo nestály počet kvetných častí
nesúmerný kvet acyklický kvet bisymetrický kvet
súmerný kvet pravidelný kvet
Tab. 2: Symboly, ktoré sa v odborných textoch a na internetových stránkach nesprávne používajú v kvetných vzorcoch ako náhrada za štandardné symboly.

Medzi ďalšie nezrovnalosti v zápise kvetných vzorcov patrí:

 • Nejednotné používanie medzier
  Autori umiestňujú medzery v kvetných vzorcoch ľubovoľne. Nedodržiava sa ani rovnaké umiestňovanie medzier v rámci jednej publikácie, napr. v diele Botanika a anatómia rastlín (BOBÁK et al., 1992, s. 333-332) je počet tyčiniek od symbolu tyčiniek (A) v kvetnom vzorci ľalie (Lilium) oddelený medzerou, ale v kvetnom vzorci magnólie (Magnolia) medzera chýba.
 • Nejednotné používanie čiarok
  Autori umiestňujú čiarky
  • medzi jednotlivé symboly kvetného vzorca
   Napr. v diele Systematická botanika (BARANEC et al., 2004, s. 97) je v kvetnom vzorci podčeľade Maloideae čiarka umiestnená za znak obojpohlavnosti kvetu, za znak pravidelného kvetu, za počet kališných lístkov, za počet korunných lupienkov aj za počet tyčiniek.
  • medzi čísla vyjadrujúce počet kvetných častí
   V tomto prípade sa znak čiarky pokladá za slovo alebo. Vyjadruje tu stav, keď rastlina môže mať v kvete rôzny počet kvetných častí, napr. v diele Systematická botanika (BARANEC et al., 2004, s. 74) je vo vzorci samčieho kvetu čeľade Betulaceae čiarka pri symbole okvetia (P) umiestnená za číslom 4, za číslom 2 aj 0. Znamená to, že samčie kvety môžu mať štvorpočetné alebo dvojpočetné okvetie, ktoré môže aj chýbať.
  • medzi kvetné vzorce jedného druhu
   Ak má rastlinný organizmus samčie, samičie, prípadne aj obojpohlavné kvety, tak niektorí autori umiestňujú čiarku tak, aby oddelili tieto kvetné vzorce rozdielnych kvetov od seba, napr. v diele Botanika (BOBÁK et al., 1992, s. 332) je pri druhu Fraxinus excelsior čiarka umiestnená za kvetný vzorec obojpohlavného kvetu, samčieho kvetu aj za vzorec samičieho kvetu.

V súvislosti s používaním čiarky a medzery v kvetných vzorcoch doporučujeme používať len jeden z uvedených spôsobov, a to ten, ktorý je uvedený v pravidlách tvorby kvetných vzorcov.

V kvetných vzorcoch sa nepoužíva: bodkočiarka, výkričník, otáznik, podtržník, dvojbodka, úvodzovky a mnohé ďalšie znamienka.

1.5 Ako vytvoriť kvetný vzorec?


Tvorba kvetných vzorcov si vyžaduje dostatočnú znalosť morfológie kvetov. V prípade, ak si potrebujeme naše vedomosti doplniť, tak môžeme využiť odborné diela na Internete, doporučujeme:

KUNA, R. - KOŠŤÁL, L. Terminologický slovník biológie rastlín
ŠTECH, M. Morfologie rostlin
VINTER, V. Základy anatomie cévnatých rostlin
OPLETAL, L. – Koula, V. Morfologické části taxonů

Ďalej je nutné mať k dispozícii kvet rastlinného druhu, ktorý sa chystáme popísať. Na kvete si všímame počty jednotlivých kvetných častí a ich postavenie.
Všetkým botanikom zo SR a z ČR doporučujeme vytvárať kvetné vzorce podľa pravidiel, ktoré sme zostavili. Jej použitie nie je záväzné a je na ctenom čitateľovi, či sa ich bude držať. Boli vytvorené s cieľom zjednotiť publikovanie kvetných vzorcov tak, aby im pochopil každý čitateľ a nevznikali nejasnosti pri ich výklade.

Kvetné vzorce si môžete vytvoriť prostredníctvom našej aplikácie pre operačný systém MS Windows alebo online priamo na našich stránkach. Hotové kvetné vzorce si môžete prezrieť v databáze kvetných vzorcov.

Použitá literatúra

BARANEC, Tibor – POLÁČIKOVÁ, Mária – KOŠTÁL, Jaroslav. 2004. Systematická botanika. Prvé prepracované vydanie. Nitra : SPU, 2004. s. 51-160. ISBN 80-8069-453-2.
BOBÁK, Milan et al. 1992. Botanika : Anatómia a morfológia rastlín. Bratislava : SPN, 1992. s. 332-333. ISBN 80-08-00687-0.
KOŠŤÁL, Ladislav et al. 2007. Štrukturálna botanika. Štvrté upravené vydanie. Nitra : SPU, 2007. 123 s. ISBN 978-80-8069-876-8.


Autor: , konzultant: , posledná zmena: 7. apríl 2009.

Ak ste sa rozhodli citovať tento text, tak zdroj môžete uviesť nasledovne:
HUDEC, Andrej – ŠTRBA, Peter. 2008-2009. Kvetné vzorce. [online]. 7. apríl 2009. [citované 13. december 2017]. Dostupné na: <http://www.kvetnevzorce.sk/>.

Kvetné vzorce
verzia: 1.1

Cena: ZDARMAStiahnuť teraz


Copyright © 2008-2009   |   Všetky práva vyhradené   |   Zásady ochrany osobných údajov   |   Zlatý retriever   |   Denisa Bogdalíková